Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie, reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą ul. Czapliniecka 66, 97-400 Bełchatów; tel.: (44) 6331681 adres poczty email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adres strony internetowej https://www.cabelchatow.pl  NIP 769-22-19-958
 2. W Centrum Administracyjnym został powołany inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel.: 693337954
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:
 • udzielona przez Panią/Pana zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • obowiązki prawne ciążące na Administratorze w szczególności wykonywanie ustaw;
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2021 r., poz. 2270 ze zm.)
 • ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 2270 ze zm.)
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834 ze zm.)
 • niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 1. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
 2. Posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 • żądania usunięcia danych, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
 • ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.