Uwaga! Od dnia 13 marca 2023r. zmianie uległ adres i telefon Jednostki:

 

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie

ul. Czapliniecka 94
97-400, Bełchatów
Łódzkie

tel. 44 737 81 44 (nowy numer!)

 

 

Mechanizm składania skarg i sygnalizowania nadużyć prawa Unii Europejskiej 

PLIKI DO POBRANIA:

1. Obowiązek informacyjny RODO dla osób zgłaszających kanałem wewnętrznym naruszenia prawa w zakresie przedmiotowym opisanym w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (PDF)

2. PRZYKŁADOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIA (PDF)

3. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (PDF)

 

 

Jak złożyć skargę?

 • za pomocą dedykowanego systemu informatycznego do zgłaszania naruszeń prawa Unii, który zapewnia bezpieczeństwo zgłoszenia w tym jego poufności i anonimowość – aby dokonać zgłoszenia proszę kliknąć w link do przyjmowania zgłoszenia wypełnić i wysłać dedykowany formularz, proszę pamiętać by w treści formularza określić podstawowe dane podmiotu, którego zgłoszenie dotyczy;

 https://app.sygnanet.pl/Synergia/pl

 

 • poprzez skierowanie pisemnego zgłoszenia przekazanego osobiście wyznaczonej i odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń osobie – Panu Tomaszowi Więckowskiemu, który pełni również funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w rozsądnym terminie po wcześniejszym jego ustaleniu drogą telefoniczną tel.: 693-337-954 – wzór zgłoszenia do pobrania tu - hiperłącze lub w siedzibie w sekretariacie;

 

 • listownie na adres jednostki znajdujący się w zakładce - kontakt - w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „poufne – zgłoszenie nieprawidłowości”, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą „poufne – zgłoszenie nieprawidłowości”.

 

 

Informacje o dokonywaniu zgłoszeń nieprawidłowości prawa Unii Europejskiej

Sygnalista to osoba fizyczna, która zgłasza (sygnalizuje) lub ujawnia informacje na temat naruszeń, uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą lub w  środowisku zawodowym. Zgłoszenia mogą być realizowane w szczególności przez: pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał, osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcy, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej, osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza, petenta, klienta. Sygnalista zgłasza informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje, pracowała lub utrzymuje inne relacje zawodowe.  

Sygnalista działa w dobrej wierze, czyli w oparciu o fakty i inne obiektywne informacje, składanie fałszywych zawiadomień o charakterze pomówienia jest karane zgodnie z art. 212 Kodeksu karnego:

 • 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
 • 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Zakres przedmiotowy dokonywanego zgłoszenia

Zgłaszanie naruszeń prawa Unii Europejskiej za pomocą dedykowanego kanału zgłoszeń może dotyczyć tylko obszarów określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Dz.U.UE.L.2019.305.17

 

Zgłoszenie może dotyczyć naruszenia prawa, które jest działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z prawem lub mające na celu obejście prawa o którym mowa w Dyrektywie. Przedmiotem zgłoszenia mogą być w szczególności:

1)         naruszenia procedur zamówień publicznych,

2)         naruszenia obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych,

3)         działania o charakterze korupcyjnym,

4)         naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska,

5)         bezpieczeństwo transportu,

6)         ochrona środowiska,

7)         bezpieczeństwo żywności,

8)         zdrowie publiczne,

9)         ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych,

10)       naruszenia praw pracowniczych, w tym zachowania niepożądane w relacjach pracowniczych lub służbowych, mobbing czy dyskryminacja.

 

 

 

Upoważniona osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń

Dyrektor upoważnił do kontaktu w sprawie przyjmowanych zgłoszeń naruszenia prawa Unii Europejskiej w zakresie wskazanym w Dyrektywie - Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Tomasza Więckowskiego, kontakt telefoniczny z wyznaczoną osobą +48 693 337 954

 

Do zakresu zadań osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń należy: wstępna weryfikacja zasadności zgłoszenia, komunikacja z osobą dokonującą zgłoszenia zgodnie z wymogami określonymi przez Dyrektywę, komunikowanie się z osobą dokonującą zgłoszenia oraz monitorowanie systemu zgłoszeń dokonywanych przez tzw. „Sygnalistów” a także komunikacja z zespołem rozpatrującym zgłoszenie zgodnie z wymogami określonymi przez Dyrektywę. Zgłoszenia mogą mieć charakter anonimowy i nieanonimowy.

 

 

Sygnaliści w Polsce są chronieni na mocy dyrektywy o ochronie sygnalistów oraz wewnętrznych aktów normatywnych takich jak; Kodeks Pracy czy Kodeks Karny. Dedykowany kanał zgłoszeń - https://app.sygnanet.pl/Synergia/pl to szyfrowana platforma do przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach i zarządzania nimi. Narzędzie jest całkowicie anonimowe a dane przechowywane na serwerze są zaszyfrowane. System jest zgodny min. z: Dyrektywą o sygnalistach UE, projektem Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych - RODO, Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż na obszarze podległym Administratorowi prowadzony jest monitoring wizyjny:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie, reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą ul. Czapliniecka 94, 97-400 Bełchatów; tel.: (44) 737 81 44 adres poczty email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adres strony internetowej https://www.cabelchatow.pl 
 2. W Centrum Administracyjnym został powołany inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel.: 693337954
 3. Monitoring wizyjny wprowadza się w celu ochrony mienia oraz zwiększenia bezpieczeństw podopiecznych oraz pracowników i osób przebywających na terenie Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie z siedzibą ul. Czapliniecka 94, 97-400 Bełchatów oraz w jednostkach obsługiwanych tj. w Ośrodku Interwencyjno-Socjalizacyjnym w Bełchatowie; 97-400 Bełchatów ul. Czapliniecka 66 i Domu Dziecka w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, tel. 44 737 81 44 adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Wprowadzenie i stosowanie monitoringu wizyjnego następuje zgodnie z właściwymi przepisami tj.  w szczególności na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) i e) oraz art. 24 RODO w związku z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1834 ze zm.) oraz art. 22.2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1162 ze zm.).
 5. Monitoring wizyjny obejmuje wybrane obszary podległe Administratorowi w tym wejście/wyjście ciągi komunikacyjne oraz obszar bezpośrednio przylegający do budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie z siedzibą ul. Czapliniecka 94, 97-400 Bełchatów oraz w jednostkach obsługiwanych tj. w Ośrodku Interwencyjno-Socjalizacyjnym w Bełchatowie i Domu Dziecka w Bełchatowie
 6. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych przez Administratora.
 7. Zapis z monitoringu może zostać udostępniony właściwym organom w zakresie realizowanych przez nie ustawowych zadań. Dane mogą zostać udostępnione na podstawie pisemnego wniosku w związku z prowadzonym postępowaniem oraz podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych np. w zakresie obsługi technicznej systemu.
 8. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są nie dłużej niż 30 dni od dnia pozyskania. W przypadku, gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu lub jest zobowiązany zabezpieczyć nagrania i przechowywać je do momentu prawomocnego zakończenia postępowania (rzeczywisty okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego, uzależniony jest od ustawień rejestratora, tj. rozdzielczości nagrania oraz możliwości dysku twardego rejestratora wizyjnego).
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych, o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie, reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą ul. Czapliniecka 66, 97-400 Bełchatów; tel.: (44) 6331681 adres poczty email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adres strony internetowej https://www.cabelchatow.pl  NIP 769-22-19-958
 2. W Centrum Administracyjnym został powołany inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel.: 693337954
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:
 • udzielona przez Panią/Pana zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • obowiązki prawne ciążące na Administratorze w szczególności wykonywanie ustaw;
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2021 r., poz. 2270 ze zm.)
 • ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 2270 ze zm.)
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834 ze zm.)
 • niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 1. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
 2. Posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 • żądania usunięcia danych, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
 • ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

NOWE!

Nabór na WOLNE stanowisko - WYCHOWAWCA

/pełny etat/ - PLIK PDF (kliknij)

 data publikacji ogłoszenia: 15 grudzień 2022, godzina: 22:52:36

 

 

 

ARCHIWUM:

 

INFORMACJA o wynikach naboru

na WOLNE stanowisko urzędnicze - referent /pełny etat/

- PLIK PDF (kliknij)

data publikacji ogłoszenia: 23 marzec 2021, godzina: 14:47:16

 --

 

INFORMACJA o wynikach naboru

na WOLNE stanowisko urzędnicze - referent /pełny etat/

- PLIK PDF (kliknij)

data publikacji ogłoszenia: 17 marzec 2021, godzina: 23:46:08

 --

 

INFORMACJA o wynikach naboru

na WOLNE stanowisko urzędnicze - referent /pełny etat/

- PLIK PDF (kliknij)

data publikacji ogłoszenia: 08 marzec 2021, godzina: 21:39:16

 --

 

Nabór na WOLNE stanowisko urzędnicze - referent

/pełny etat/ - PLIK PDF (kliknij)

 data publikacji ogłoszenia: 08 marzec 2021, godzina: 21:36:08

 --

 

Nabór na WOLNE stanowisko urzędnicze - referent

/pełny etat/ - PLIK PDF (kliknij)

 data publikacji ogłoszenia: 01 marzec 2021, godzina: 08:58:19

 --

 

Nabór na WOLNE stanowisko urzędnicze - referent

/pełny etat/ - PLIK PDF (kliknij)

data publikacji ogłoszenia: 22 luty 2021, godzina: 11:01:12